Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”

Публикувано на 01.06.2021 г.

 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността
Директор на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”
при Столична община

 

 

I. Допускат се до конкурс – оценка на концепция за стратегическо управление, следните кандидати:

  1. Д. Бунов – вх. № СОА21-ГР94-1916/12.04.2021 г.
  2. Р. Василев – вх. № СОА21-ГР94-2158/21.04.2021 г.
  3. Фр. Катцер – вх. № СОА21-ГР94-2250/23.04.2021 г.
  4. Г. Симеонова – вх. № СОА21-ГР94-2254/23.04.2021 г. 

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

            Няма такива.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 07.06.2021 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 1 – за оценка на концепция за стратегическо управление.

           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
 ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС:        ………/П/………….

                                                                   /Десислава Билева/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

     ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА21-РД09-454/22.03.2021 г. на кмета на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

Наименование на длъжността: директор на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”
Адрес на ОП „СПТО”:
с. Яна, местност „Садината“, 1805, София.
Вид правоотношение:  трудово (по Кодекса на труда)
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – магистър;
- професионален опит – минимум 5 години на ниво висш мениджмънт (управител, изпълнителен директор или техен еквивалент); числеността на ръководения персонал да е бил минимум 50 служители.
2. Допълнителни изисквания:
- област на завършено образование: Технически науки; Социални, стопански и правни науки.
3. Допълнителни квалификации:
- Езикова грамотност: английски език – В1 или по-високо, според Европейската езикова рамка;
- Завършени допълнителни квалификации/обучения за придобиване на управленски умения;
- Познаване на националните и местни нормативни актове на територията на Столична община и други документи, свързани с финансово-икономически инструменти и механизми в областта на управление на отпадъците;
- Познаване на законодателството, свързано с устройството на администрацията;
- Владеене на допълнителни езици: владеенето на друг западен език дава предимство;
- компютърна грамотност – MS Office пакет.
4. Начин на провеждане на конкурса:
- защита на подробно разработена концепция на тема: „Развитие на  Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“;
- интервю.
5. Кратко описание на длъжността:
Осъществява оперативното ръководство на дейността на ОП СПТО като ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Столичния общински съвет и заповедите на кмета на Столична община. Отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него структури, програми, дейности и процеси при спазване на установените в ЗФУКПС правила и принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Съгласува изпълнението на дейността на ОП СПТО със заместник-кмета  на направление „Зелена система, екология и земеползване“ при СО.
6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 1100 лева.
7. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
- концепция на тема: „Развитие на  Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, която се предоставя в обем не повече от 10 (десет) страници, 10 (десет) екземпляра, подписани от кандидата в затворен непрозрачен плик.
8. Срок за подаване на документите: в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса.
9. Място за подаване на документите: в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаването на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg
За информация:
телефон – 02/9377496  – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document