Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” към направление „Обществено строителство”

Публикувано на 23.11.2020 г.
 

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване  на кандидатите за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” към направление „Обществено строителство” при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 30 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 26 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Стратегическа компетентност
2. Лидерска компетентност
3. Управленска компетентност
4. Ориентация към резултати
5. Компетентност за преговори и убеждаване
6. Работа в екип
7. Фокус към клиента (външен/вътрешен)
8. Дигитална компетентност

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:...................пп...........
                                                            /Анг. Джоргов/

 


Публикувано на 12.11.2020 г.
 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” към направление „Обществено строителство” при Столична община


I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) следните кандидати:

 1. Кр. Димитров – СОА20-ГР94-5372/03.11.2020 г.
 2. Д. Николова – СОА20-ГР94-5413/05.11.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.                                                                  

Допуснатите кандидати следва да се явят на 24.11.2020 г. от 11:00 ч. в Столична община, ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 2,  за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

                                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ........................................
                                                                           /Анг. Джоргов/

 


Публикувано на 22.10.2020 г.
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР.  СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  №  СОА20-РД09-2650/20.10.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността директор на дирекция „Инвестиционно планиране, проучване и възлагане” към направление „Обществено строителство ” при Столична община.

Длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: РН 6А

Минимални изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши;

Допълнителни изисквания и квалификации:

 • Професионална област – Технически науки;
 • Компютърна квалификация – MS Office, други компютърни и автоматизирани системи за извършване на административна дейност;
 • Познания в областта на общинската администрация, законите и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на отдела.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест
 • провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността:

 • Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на дирекцията. Участва в организирането и провеждането на политиката на Столична община в сферата на транспортната инфраструктура. Организира инвестиционния процес за планиране, проектиране, изграждане, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на обекти на транспортната инфраструктура.

Основна работна заплата за длъжността: 

 • не по-малко от 1100 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofiа.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл. и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат  длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на предоставения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени  в сградата на Столична община, на информационното табло, както  и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document