Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение

 ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”
№ РВР21-РД56-84/17.05.2021 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

Началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“, служебно правоотношение:
- образование: висше – бакалавър; 
- професионален опит – 4 години;
- ранг – III младши;
- размер на основна заплата  –  650 – 2000 лв.

Допълнителни изисквания:
Предимство е опит в направление  „Организация и управление на образованието“.

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Планира, организира, координира и контролира изпълнението на общинската образователна, културна, социална и спортна програма на територията на района. Ръководи оперативно и контролира дейността на отдела. Ръководи и контролира взаимодействието с други отдели. Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън районната администрация, отнасящи се до работата на отдел ОСДКС.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът на провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка на тематика, свързана със съдържанието на изброените по-долу нормативни актове, и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:
Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закон за народните читалища (ЗНЧ), Закон за личната помощ (ЗЛП), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закон за държавния служител (ЗДСл), Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закон за обществените поръчки (ЗОП), Правила за организиране на ученически игри и др. подзаконови нормативни актове на МОН, СОС и т.н.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите, в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document