Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание

чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”

№ РВР19-РД56-45/08.03.2019 г.

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

 

1. Главен експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 2 години;

- ранг – IV младши;

- размер на осн. заплата  –  605 – 1800 лв.

Изготвя експертни анализи, оценки и становища, методологии, методики и механизми, предоставя методологически указания по прилагане на административни актове в дейността на отдела, в направление "Общинска собственост", изготвя отговори по запитвания на физически и юридически лица, изготвя анализи и оценки, свързани с осъществяване правомощията на кмета на района, поддържа регистри и база данни.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Допълнителни изисквания:

Предимство – образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗС, ЗОС, ЗМСМА, ЗЗД, ЗЗЛД, ЗДОИ, АПК, както и подзаконовите нормативни актове, наредби, правилници и решения на СОС, ЗДСл.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление по образец
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 495 77 38 – В. Манчева.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document