Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР19-РД56-84/23.04.2019 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

1. Началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 4 години;

- ранг – III младши;

- размер на осн. заплата  –  630 – 2000 лв.

Допълнителни изисквания:

Предимство – опит в изготвяне на количествено-стойностни сметки в областта на строителството, образование в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“, опит на ръководна позиция, опит при работа на компютър – Word и Excel.

Планира, организира и ръководи цялостната работа на отдел ИБЕ, свързана с инвестиционния процес на обектите от инженерната инфраструктура, благоустройството и екологията в СО, р-н „Връбница“. Работа по проекти за финансиране от Европейските програми и финансови институции и от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от разработката е над минималния.

За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи:

ЗУТ, ЗМСМА, ЗОС, ППЗОС, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗЗЛД, АПК, ЗА, наредби, правилници и решения на СОС, ЗДСл.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок  от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, с оригинално нотариално заверено пълномощно.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района www.vrabnitsa.bg.

Тел. за контакти:  495 77 38 – В. Манчева.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document