Назад

Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“, служебно правоотношение

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание

чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”

№ РВР20-РД56-22/05.02.2020 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”: главен експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“, служебно правоотношение:

- образование: висше – бакалавър; 

- професионален опит – 2 години;

- ранг – IV младши;

- размер на осн. заплата  –  610 – 1800 лв.

Други изисквания:

Опит в администрация ще е предимство.

Кратко описание по длъжностна характеристика:

Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища, участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми, предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на отдела в направление „Търговска дейност и контрол на търговията“ на територията на район „Връбница”, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на звеното и подобряване на административното обслужване.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за  длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗОС, ЗС, Наредба за общинската собственост на СОС, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, ЗДСл.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсите са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса  се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б  и на електронната страница на района: www.vrabnitsa.bg.  

Тел. за контакти: 02/495 77 38 – В. Манчева.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document