Назад

Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РТР20-РД56-123/27.04.2020 г. на кмета на район “Триадица”

 

   ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше

2. Образователна степен – магистър

3. Професионален опит – 2 години,  или  минимален ранг – IV младши.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

- Професионално направление – Икономика;

- Компютърна грамотност.

Кратко описание  на длъжността:

Осъществява предварителен контрол по смисъла на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за законосъобразност при вземане на решения и предприемането на действия. Осъществява контролни функции по отношение на бюджетните разходи, при спазване принципите на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.

Начин за провеждане на конкурса:

1. Тест.

2. Интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие по образец (чл.17, ал. 2 от НПКПМДСл) и приложени към него:
 • декларация от лицето за обстоятелствата по чл.17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;
 • копия от други документи по преценка на кандидата.

Минимален размер на основната работна заплата: 610 лв.

Място за подаване на документи: лично или чрез пълномощник в сградата на район “Триадица“ на адрес: гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, стая 103 – деловодство.

Краен срок за подаване на документи: 14.05.2020 год., 17:00 ч.

Място за обявяване списъците или други съобщения във връзка с конкурса: гр. София,  ул. “Алабин” № 54, ет. 1, както и на електронната страница на район „Триадица“:

www.triaditza.org

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт:  02/8054115.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document