Обратно Район „Слатина” обявява конкурс за юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване”

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

 

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ21-РД09-220/27.05.2021 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ
в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
образование – висше, степен магистър; област на висшето образование – Правни науки; професионална квалификация юрист; минимален ранг за заемане на длъжността – V младши; трудов стаж – не се изисква; вид правоотношение – служебно.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация; да познава всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;) автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, ако има такива, и юридическа правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв.   

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на районната администрация, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията, изготвя проекти на договори, заповеди и др. актове, осъществява процесуално представителство на район „Слатина”.

Основна работна заплата за длъжността: от 650 лв. до 1600 лв.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Слатина” и на сайта на района в част: администрация/кариери.

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document