Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
главен експерт в отдел
„Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация”, при следните условия:

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше,  степен магистър, специалност „Геодезия”;
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.
2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността;
3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и за придобита правоспособност по ЗКИР; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.
4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейности по прилагане на ЗКИР, ЗУТ, ЗУЗСО и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на района.
5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход № 67”, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document