Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Устройство на територията”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

 

главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Устройство на територията” при Столична община – район „Слатина”, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше, магистър;
- специалност – Архитектура;
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейности по прилагане на ЗУТ и свързаните с него законови и подзаконови нормативни актове на територията на района, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

3. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време: 08:30 часа – 17:00 часа.
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.


6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.
 

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
/ГЕОРГИ ИЛИЕВ/

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document