Назад

Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект в район "Слатина"

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед  № РСЛ20-РД09-121/07.04.2020 г. на кмета на СО – район „Слатина”

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

За длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ в  СО – район „Слатина”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

образование – висше, степен магистър; област на висшето образование – Технически науки науки; професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия; специалност – Архитектура; минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши; да има придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията; професионален опит – минимум 3 години, вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:

Главният архитект ръководи, координира и контролира  дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството в района. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ, делегирани от СОС. Ръководи работата на Експертен съвет по устройство на територията. Одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, издава разрешения за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи, издава удостоверения и становища по ЗУТ и др. Ръководи, контролира и организира работата на служителите в областта на териториалното устройство, ръководи РЕСУТ и комисията по чл. 196 от ЗУТ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; автобиография, копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; копие от документ за придобита пълна проектантска способност, ако има такава.

Основна работна заплата за длъжността: от 680 до 2200 лв.  

Документите за участие в конкурса следва да бъдат подадени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в сградата на СО – район “Слатина”.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document