Назад

Район "Подуяне" обявява конкурс за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД20-РД09-109/16.06.2020 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне”.

2.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове, за заемане на длъжността:
- степен на образование – бакалавър;
- професионален опит – минимум 4 (четири) години – стаж по специалността и/или
- ранг – III младши.

2.2. Допълнителни изисквания:
- област на висшето образование – Инженер.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
- Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 17.06.2020 г. до 17:00 часа на  30.06.2020 г., на адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
1. Извършва проверка и съгласува внесени за одобряване инвестиционни проекти по част ПБЗ.
2. Подготвя и докладва за одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешения за строеж на обекти на инженерната инфраструктура.
3. Участва в разработването на проекто – планове за капитални вложения на територията на района.
4. Осъществява проверка и подписва актове за приемане на СМР по време на строителство.
5. Разработва количествено-стойностни сметки за обекти, финансирани от СО и район „ Подуяне”.
6. Контрол върху определените от главен експерт ИИ и главен специалист „ИИ такси за услуги" както и определените такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по част ВиК съгласно НОАМТЦУПС за обекти на инженерната и пътна инфраструктура.
7. Kонтролира определените от главен eксперт ЕО и главен специалист "ЕО такси за услуги"  съгласно НОАМТЦУПС за обекти на озеленяването и екологията.
8. Определя размера на таксите за заверка на екзекутиви и ги представя за контрол на гл. архитект.
9. Установява необходимостта от ремонти по инженерната инфраструктура на територията на района и контролира изпълнението им.
10. Участва в разработването на програми за текущ ремонт на инженерната инфраструктура на територията на района.
11. Участва в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП съгласно утвърдени вътрешни правила.
12. Взема участие в комисии, в които е назначен със заповед на кмета на района, СО, ДНСК и др.
13. Участва в подготовката по изготвянето на договори за възлагане на ремонтни работи в учебни и детски заведения и  контролира изпълнението им съгласно утвърдени вътрешни правила.
14. Регистрира технически паспорти на обекти с издадени разрешения за строеж от район „ Подуяне”.
15. Заверява екзекутиви по чл. 175 от ЗУТ.
16. Подготвя и докладва въвеждането в експлоатация на преместваеми обекти.
17. Контрол за подготовка на документацията за въвеждане в експлоатация на обекти на благоустрояването и екологията на територията на район „Подуяне”.
18. Извършва проверки, съставя и подписва констативни протоколи по молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица  и  да отговаря на молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица.
19. Пряко ръководи и контролира дейността на главни експерти и специалисти в отдела.
20. Съгласува дейността на отдела с ръководството на района.
21. Организира дейностите в отдела съобразно наличните бюджетни средства.
22. Разпределя възложените задачи и преписките от ръководството на района като ги степенува по важност и срокове.
23. Разработва и контролира, заедно с главните експерти и специалисти, всяка от задачите по изпълнението на дейностите в отдела.
24. Контролира и отговаря за служебната дисциплина в отдела.
25. Изготвя регулярни оценки за  работата на подчинените главни експерти и специалисти в отдела.      

8. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността – не по-малко от 630 (шестстотин и тридесет) лв.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров и главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева, тел. 02/8146 186.

                                                                      

Орган по назначаването:...........................................

Кмет на район „Подуяне”:

                      /Ева Митова/                                  

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document