Назад

Район "Нови Искър" обявява конкурс за главен юрисконсулт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител; чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ21-РД09-595/30.12.2021 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка,  при следните условия:

I. Кратко описание на длъжността:

Длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ е свързана с осигуряване на правно обслужване, включително процесуално представителство на район „Нови Искър“ и Столична община, изготвяне на правни становища, заповеди и други административни актове, доклади и проекторешения до СОС, анализи, доклади, наказателни постановления, писма и др., свързани с дейността на районната администрация. Подготвя и участва в процедури по Закона за обществените поръчки, както и участва в подготовка и провеждане на търгове и конкурси. Изготвя становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове и наказателни постановления, издадени от кмета на СО – район “Нови Искър”. Инициира заповедни и изпълнителни производства срещу длъжници на СО – район „Нови Искър” и следи тяхното движение като осъществява процесуално представителство. Участва в изработването и/или съгласуването на актовете, издадени от кмета на СО – район “Нови Искър” или упълномощени от него лица. Разработва проекти на вътрешни административни и нормативни актове, свързани с дейността на СО – район “Нови Искър”.
 

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 730,00 лв. – при назначаване основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 

III. Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 • Степен на образование – висше, квалификационна степен – магистър „Право“;
 • професионален опит – не по-малко от 3 години професионален опит и/или придобит минимален ранг IV младши;
 • правоотношение – служебно.

2. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

 • Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни длъжности в администрацията:

 • Аналитична компетентност – познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за събиране и отчитане на разнообразна по обем, тип и произход информация, използвайки необходимите компютърни умения и информационни технологии.
 • Ориентация към резултати – умения за създаване на организация на работата си и за определяне на реалистични срокове за постигане на целите и умения за планиране и изпълнение на текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат.
 • Работа в екип – умения да ползва и цени опита на другите, умения за добра работа в екип и умения за откриване на подходящите хора за информация и сътрудничество.
 • Комуникативна компетентност – умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна степен на детайлизация, умения за предаване на добре структурирана писмена информация и умения за подкрепяне на становищата си със с ясни и убедителни аргументи.
 • Фокус към клиента (външен/вътрешен) – познания за правилата на организацията и административната среда и умения да се зачитат правата и да се уважават интересите на гражданите.
 • Професионална компетентност – познава и правилно прилага законодателството в областта, в която работи – Закон за обществените поръчки, Закон за администрацията, Семеен кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Административнопроцесуален кодекс, Гражданскопроцесуален кодекс, Закон за устройството на територията и подзаконовите му нормативни актове, Закон на кадастър и имотния регистър, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за собствеността, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, наредби и правилници, свързани с горепосочените закони, Наредби и правилници на Столичен общински съвет; познава структурата и функциите на администрацията.
 • Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.


IV. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът да се проведе по реда на чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността.

Конкурсът задължително включва и интервю. До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоражените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.


V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:

1. Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от „НПКПМДСл“;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от „НПКПМДСл“;
 • Копия от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен магистър (ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН);
 • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
 • Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина (легализиран по съответния ред) – оригинал и едно копие;
 • Други – документи, удостоверяващи компютърна грамотност, удостоверения, дипломи и др. във връзка с придобита допълнителна квалификация, владеене на чужди езици и др. (при наличие).

2. Място и срок на подаване на документи:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:

 • В СО – район “Нови Искър”, София, 1281 , ул. „Искърско дефиле” № 121, партерен етаж – фронтофис, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението;
 • При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.;
 •  Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: info@novi-iskar.bg , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.
  При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
  При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail;
 • Телефони за контакт: 02/991 76 35, 02/991 73 36, 02/991 72 30.


VI. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:

Оповестяването на конкурса да се извърши чрез публикуване на Обявление в Административен регистър, в специализиран сайт за работа www.jobs.bg, на страницата на Столична община – www.sofia.bg  и на интернет страницата на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg., както и на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121.

Списъци и съобщенията във връзка с конкурса да се поставят на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация (XXXI Медицински център), гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121, както и на интернет сайта на район "Нови Искър" www.novi-iskar.bg.


VII. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и специфични изисквания.

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА ...../П/.......
КМЕТ НА СО – РАЙОН “НОВИ ИСКЪР“


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document