Назад

Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността секретар за местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а от ЗДСл.,чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС и

Заповед № РНД19-РД-56-30/31.01.2019 г. на кмета на СО – район „Надежда”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. За длъжността: секретар за местна комисия за борба за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Длъжностно ниво – 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.
Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:

а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
б) да притежават минимална образователна степен – бакалавър;

в) област на висшето образование – Социални науки, специалност – Психология, Педагогика;

г) професионален опит – 1 година  или придобит IV младши ранг;

д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална  компетентност.
е) допълнителни изисквания, носещи предимство: компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office, Еxcel

Знания:

- да познава Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за закрила на детето, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и др.;

- компютърни умения;

- умение за работа с деца.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

а) тест за установяване на професионални знания и умения;
б) интервю – събеседване.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители (НПКДС);
б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17,ал. 2, т. 1 от НПКДС);
в) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни  квалификации;
г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

д)  автобиография.

5. Документите следва да бъдат представени  в срок от 04.02.2019 г. до 15.02.2019 г.  до 17 часа в деловодството на адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55.

При подаване на документите на всички кандидати ще се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото в сградата на СО – район "Надежда", находяща се в гр. София, ж.к. „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов” № 55, както и на сайта на района.

7. Обявата за конкурса ще бъде публикувана в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в интернет страницата на Столична община,  в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията с адрес: http://iisda.government.bg/

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

- подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетни и пълнолетни;

- взаимодейства  с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;

- съвместно    с други организации организира дейности за подпомагане на родителите при възпитанието и превъзпитанието на децата и др.

9. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 600.00 лв.

                         

КМЕТ НА РАЙОН НАДЕЖДА:                  

/ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМОВ/

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document