Назад

Район „Младост” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-166/01.06.2021 г. на кмета на район „Младост”


 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
- образователно-квалификационна степен – магистър;
- професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- професионален опит – три години и/или IV младши ранг;
- специфични изисквания – юридическа правоспособност.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Длъжността главен юрисконсулт е свързана с осигуряване на правно обслужване, включително процесуално представителство на район „Младост“, разработване на проекти на вътрешни правила, свързани с дейността на отдел ПОЧР, изготвяне на проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), изготвяне на справки и отчети по ЗДОИ, изготвяне на правни становища, заповеди и други административни актове, анализи, доклади, писма, свързани с дейността на районната администрация.

4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1.
Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност.
5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:
6.1.
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1.
6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
-
информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район”Младост”.

8. Основна работна заплата за длъжността: не по-малка от 650 лв.

 

                              ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                                     Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document