Назад

Район „Младост” обявява конкурс за юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

 

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-170/04.06.2021 г. на кмета на район „Младост

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

           1. За длъжността: юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

           2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

                  - образователно-квалификационна степен – магистър;
                  - професионална област – Социални, стопански и правни науки;
                  - професионален опит – не се изисква;
                  - специфични изисквания – юридическа правоспособност.

           3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

                   а/ Да контролира законното прилагане на нормативните актове и да предлага решенията за решаване на възникнали казуси в областта на дейността на районната администрация;

                  б/ Да съобразява за всеки конкретен случай приложението на нормативните документи;

                  в/ Да осъществява процесуално представителство на кмета на Столична община и кмета на район „Младост” по съдебни дела, като защитава интересите на Столична община и районната администрация „Младост”;

                 г/ Да изготвя искови молби и жалби срещу съдебни решения по граждански, административни, административно-наказателни и др. дела;

                 д/ Да изготвя становища и отговори до съда относно искани приложения по дела, допускане на доказателствени искания и др.;

            4. Начин за протичане на конкурса:

                    - тест;

                    - интервю.

            5. Документи за участие в конкурсната процедура:

                    5.1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);

                   5.2. Декларации от кандидата, че:

 -  е пълнолетен български гражданин;

 -  не е поставен под запрещение;

                         - не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено прес-тъпление от общ характер;

                         - не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

                   5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност.

                   5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

                   5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

            6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

                   6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;

                   6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

           7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 - информационно табло в административната сграда;

                   - електронна страница на район ”Младост”.

           8. Основна работна заплата за длъжността: не по-малка от 650 лв.

                                       

                                        ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
                                        КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                           Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

 

 

        

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document