Назад

Район "Младост" обявява конкурс за "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост-3, ул. „Св. Преображение” № 1
на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ22-РД09-255/03.05.2022 г. на кмета на район „Младост”ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 

За длъжността: "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“


Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Професионална област – Хуманитарни науки, Изкуства;
 • Професионален опит – 1 година и/или V младши ранг.

Конкурсът ще се проведе чрез:

 • тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:

 • Служителят идентифицира процесите и проблемните сфери в областта на културата на територията на района;
 • Координира и контролира законосъобразността в дейността на народните читалища;
 • Планира календара на културните и спортни събития;
 • Координира и осигурява логистична подкрепа на събития с културно-образователна насоченост на образователни институции;
 • Координира и осигурява логистична подкрепа на съвместни събития, организирани в партньорство с независими културни оператори и сдружения с нестопанска цел;
 • Контролира състоянието на регистрираните художествено-декоративни елементи и недвижими културни ценности на територията на район „Младост“;

Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.

Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 710 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
 4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;

Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Електронната страница на район ”Младост”.

          

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:           /п/
                                                      Арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document