Назад

Район „Младост“ обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на СО – район „Младост“

ОБЯВА

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ21-РД09-104/29.03.2021 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: началник-отдел в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на СО – район „Младост“.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Образователна степен: бакалавър;
- Професионална квалификация – Право;
- Професионален опит: четири години и/или III младши ранг;
- Придобита юридическа правоспособност.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Правилно и законосъобразно прилагане на нормативните актове и законосъобразност при вземане на решения.
Ръководство, планиране, организиране и контролиране на дейност в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.
Осъществяване на правна помощ и даване на правни съвети на секретаря и кмета на СО – район „Младост“, за които са нужни задълбочени и специфични познания в областта на правото и законодателството на РБ.
Осъществяване на контрол за законосъобразност на официалните документи, издавани от кмета на СО – район „Младост“.
Управление на човешките ресурси в отдела.

4. Начин за протичане на конкурса:
- тест;
- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец  (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларации от кандидата, че:
- е пълнолетен български гражданин;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
информационно табло в административната сграда;
- електронна страница на район ”Младост”.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 650,00 лв. 

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

                                              

                              ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
                              КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

                                                                                /арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document