Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Екология”

ОБЯВА


Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1 на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД09-365/09.11.2018 г. на кмета на район „Младост”
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: началник-отдел в отдел “Екология”.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- професионален опит: четири години или III младши ранг;

- област на завършено образование: Природни, Технически и Аграрни науки.

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Осъществява политиката на района в областта на екологията, чистотата и поддържането и изграждането на зелени площи за широко обществено ползване (активен и пасивен отдих) и детски площадки, нерегламентирани сметища, излезли от употреба моторни превозни средства.

Извършва инвеститорски контрол на дейностите по чистота, косене, кастрене, рязане и премахване на храстова и дървесна растителност, извършвана от сформираното звено.

Контролира и съгласува изготвянето на графици и възлагането на дейности на външни фирми, наети от районната администрация за почистване на междублокови пространства, косене на зелени площи, кастрене, рязане и отсичане на храстова и дървесна растителност.

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;

- интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларации от кандидата, че:

-  е пълнолетен български гражданин;

-  не е поставен под запрещение;

-  не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

-  не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.

7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

-  информационно табло в административната сграда;

-  електронна страница на район ”Младост”: www.so-mladost.com

8. Основна работна заплата за длъжността: не по-малка от 630 лв.

 

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

ВрИД   КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:

АРХ. РУМЕН РУСЕВ

    


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document