Назад

Район "Младост" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор

Столична община – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РМЛ18-РД09-318/10.09.2018 г. на кмета на район „Младост”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността финансов контрольор.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образователно-квалификационна степен: магистър;

- професионален опит: две години или IV младши ранг;

- област на завършено образование: Икономически науки.
 

3. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

3.1. Участие в разработване на правила, инструкции и указания за въвеждане на СФУК;

3.2. Осъществява функцията по предварителен контрол като проверява наличието на следните условия:

- Преди извършване на разход проверява следните съответствия:

• съответствие на разхода с поетото задължение – съвпадат ли размерът и видът на разхода с поетото задължение;

• верността на първичните счетоводни документи включително правилното изчисление на количествата и сумите в тях.

3.3. Удостоверява извършения предварителен контрол преди извършване на разхода с попълване на контролен лист за проверки преди извършване на разхода:

 • одобрението се изразява чрез поставяне на подпис и дата върху контролния лист;

• отказът се изразява с мотивирано писмено становище, адресирано до разпоредителя с бюджетни кредити.

3.4. При изпълнение на задълженията си има право да изисква и да получава всички данни и документи, които са му необходими при произнасянето му.

3.5. Има право да откаже да се произнесе, когато не се представи исканата от него информация(/документи от разпоредителя) или същите са непълни и непълнотата им не е била отстранена след направеното вече искане за допълването им.

3.6. При отказ да одобри поемането на задължение или извършването на разход финансовият контрольор е длъжен да се запознае със становището на разпоредителя, ако последният се възползва от това си право.

3.7. Контрольорът е длъжен да изрази мнение за одобрение или отказ, за което своевременно докладва на делегирания вътрешен одитор. При повторен отказ, финансовия контрольор се освобождава от отговорност в случай на престъпни вреди или извършено нарушение.

3.8. Дава препоръки за обучение във връзка с действието на системите за финансово управление и контрол.

3.9. Дава указание и контролира изпълнението на коригиращи мерки по осъществяване на предварителния финансов контрол.

3.10. Следи всички промени в нормативната уредба, касаещи дейността му, и ги прилага в практиката.

3.11. Спазва правилата за финансово управление и контрол, утвърдени от кмета на района.

3.12. Спазва всички задължения и отговорности за реализиране на процедури по ЗОП и НВОП, вменени със система за управление и контрол на обществени поръчки.

 

4. Начин за протичане на конкурса:

- тест;

- интервю.
 

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

5.1. Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);

5.2. Декларации от кандидата, че:

 -  е пълнолетен български гражданин;

 -  не е поставен под запрещение;

 - не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

 - не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност.

5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

5.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.


6. Място и срок за подаване на документите – лично или чрез пълномощник:

6.1. Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1;

6.2. Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите.


7. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

- информационно табло в административната сграда.

- електронна страница на район”Младост”: www.so-mladost.com

 
8. Основна работна заплата за длъжността не по малка от 560 лв.

 

 

                               


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document