Назад

Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността старши експерт „Опазване и възпроизводство на околната среда“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

На основание чл. 10а, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РК20-РД09-414/28.07.2020 г.
 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС
 

За длъжността старши експерт „Опазване и възпроизводство на околната среда“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, степен – бакалавър;

• Област на висшето образование – “Екология“, „Екология и опазване на околната среда”;

• Минимален професионален опит – 1 (една) години;

• Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

• Умения за разходването на бюджетни и целеви средства, отпуснати за дейностите:  „Озеленяване” и „Чистота”. Познаване на нормативните документи – АПК, ЗУТ, ЗУЗСО, ЗАНН и други, относими законови и подзаконови актове, свързани с изпълнение на задълженията;

• Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми.

3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

• Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

• Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Работа по поддържане на зелени площи и чистота в градини и междублокови и други обществени пространства, наблюдаване проводимостта на речните корита, регулиране числеността на популацията на безстопанствените животни.

6. Размер на основната заплата за длъжността – не по-малка от 780 (седемстотин и осемдесет) лева.

7. Документи ще се приемат в деловодството на район “Красно село“, бул. “Цар Борис III“ № 124, ет. 1, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в  10-дневен (десетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село“ с адрес www.krasnoselo.net

За информации телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document