Назад

Район "Изгрев” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

 

ОБЯВЛЕНИЕ


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ИЗГРЕВ, ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ” № 12,
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РИВ19-РД09-120/09.07.2019 г. на кмета на СО – район „Изгрев”


ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”
НА СО – РАЙОН ИЗГРЕВ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:


1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• Образование – висше;
• Степен на образование – бакалавър;
• Професионален опит – 4 години;
• Ранг за заемане на длъжността – III младши;
• Специалност, по която е придобито образованието – архитект, строителен инженер, инженер, урбанист, ландшафтен архитект.
2. Допълнителни изисквания: няма.
3. Кратко описание на длъжността:
Контролира, организира и координира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издава актове във връзка с „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ на територията на район „Изгрев“.
4. Основната месечна заплата за длъжността без професионален опит: минимална 630.00 лева, максимална 2000,00 лева.
5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.
6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
• Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
• Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.
7. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” № 12.
8. Срокът за подаване на документите за участие е 10 дни след датата на публикуване на обявата.
9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.
 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document