Назад

Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" на СО – район "Изгрев"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № РИВ19-РД09-169/16.09.2019 г. на кмета на СО – район „Изгрев”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ ПРАВНО-НОРМАТИВНО, АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ НА СО – РАЙОН ИЗГРЕВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

• образование – висше;
• степен на образование – магистър;
• професионален опит – 3 години;
• ранг за заемане на длъжността – IV младши;
• специалност, по която е придобито образованието – Право.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Кратко описание на длъжността: Изготвя правни становища и юридически консултации по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на дейността на СО – район „Изгрев“, изпълнява и контролира дейности, свързани с отдела.
Осъществява процесуално представителство на Столична община и районна администрация „Изгрев“. Подпомага началник отдел ПНАИОЧР.

4. Основната месечна заплата при професионален опит – минимално изисквания за длъжността: минимална 610,00 лева, максимална 1850,00 лева.

5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

• Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 1 от НПКДС);
• Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
• Копие на Удостоверение за юридическа правоспособност;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.

7. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от НПКДС обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, в един ежедневник и на интернет страницата на СО – район „Изгрев“.

8. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 12.

9. Срокът за подаване на документите за участие е 10 дни след датата на публикуване на обявата.

10. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – район „Изгрев“, и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document