Назад

Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Инфраструктура и устройство"

ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ’’ИЗГРЕВ”, ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ” № 12,

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИВ21-РД09-27/16.02.2021 г. на кмета на СО – район „Изгрев”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ИНФРАСТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА”
НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ” ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• 
Образование – висше;
• Степен на образование – бакалавър;
• Професионален опит – 2 години или ранг III младши;
• Специалност, по която е придобито образованието – архитектура, строителство и геодезия.

2. Допълнителни изисквания – няма.

3. Размер на основната месечна заплата при минимален опит: минимален 650 (шестстотин и петдесет) лева – максимален 2 000 (две хиляди) лева.

4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на писмен тест и интервю.
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
• 
Заявление за участие по образец (чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС);
• Декларация по чл. 17, ал. З, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
• Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.

6. На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса ще се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на СО – район „Изгрев“.

7. Документите да се подават в стая № 5 в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса е интернет страницата на СО - Район „Изгрев” и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” №12.

8. Срокът за подаване на документи за участие е 14 (четиринадесет) дни след датата на публикуване на обявата.

9. Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – район "Изгрев" и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация на,  гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12.

 

КМЕТ на СО – район "Изграев"

/д-р Д. Георгиев/


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document