Публикувано на 16.12.2021 г.

 

 

Стартира процесът на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осемте партниращи общини по проект

10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност

 

В изпълнение на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, експертният екип от Столична община участва в първо обучение по проекта от 7 до 9 декември 2021 г. С него се постави началото на процеса на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осемте партниращи общини по проекта.

По време на обучението експертните екипи от Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и Столична започнаха практически занимания за оценка на рисковете от климатичните промени в големите градове – ефекта на топлинния остров, редуващите се наводнения от обилни валежи и суша с недостиг на вода и градските свлачища.

Партньорите по проекта от Норвежката асоциация на местните и регионални власти и от Западнонорвежкия изследователски институт запознаха участниците с изготвения от тях доклад за международния опит и добри практики. Участниците се запознаха с опита на Испания, Полша, Италия и Норвегия, както и методи за анализ на рисковете с цел оценка на набелязаните възможни решения. Представени бяха реализирани проекти за зелени фасади и покриви, дъждовни градини, градски резервоари за дъждовна вода, градско земеделие и много други.

Български консултантски екип въведе участниците в методология за анализ на съществуващите стратегически и планови документи и изпълнявани проекти в общините. Екипите в общините започнаха практическо прилагане на предложените аналитични методи, които дават възможност за оценка на ситуацията и на възможните решение от различни гледни точки.

 

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПРОГРАМА "ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ"
ПРЕДЕФИНИРАН ПРОЕКТ № 3 „ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА, ПО-КОНКУРЕНТНА И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАСтолична община участва като партньор в Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът има за цел да създаде капацитет на общините да прилагат определена методика за анализ на своите документи и да идентифицират и проектират иновативни решения за намаляване на въздействието и адаптация към климатичните промени, като се прилага опита и практиките в страните – донори. Проектът ще се изпълнява от Националния доверителен екофонд в партньорство с 8 български общини – София, Варна, Бургас, Кърджали, Пловдив, Русе, Стара Загора и Сливен, и Норвежкото сдружение на общините. Срокът за изпълнение на проекта е 46 месеца.

 

 

 


10 ПАРТНЬОРА В 4К: КЛИМАТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ, КООРДИНАЦИЯ, КАПАЦИТЕТ, КРЕАТИВНОСТНа 25 и 26 март се проведе началната работна среща на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Планираните дейности допринасят директно за резултат 4 на Програмата – Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени.

Срещата се проведе виртуално с участието на всички партньори по проекта.

Водещ партньор е Националният доверителен екофонд. Партньор от страна на донорите е Асоциацията на местните и регионални власти (KS) в Норвегия в сътрудничество със Западнонорвежкия изследователски институт. Партньорите в България са осем общини: Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София-град.

Осемте български общини са привлечени като партньори на базата на анализите за Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. Това са общини, в чиито големи градове вече са идентифицирани заплахи от климатичните промени, свързани с явленията на топлинния остров, свлачища и наводнения. В големите градове на всяка от тези общини вече са регистрирани реални явления и заплахи от тези явления.

Целта на проекта е да подобри капацитета на местните власти да планират и идентифицират креативни и иновативни решения за градско развитие и да ги изпълнят, за да смекчат въздействието върху и се адаптират към климатичните промени. На основата на поредица от обучения и учебни пътувания до страната донор, проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата, като ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие. Във всяка от осемте общини се реализира по един иновативен пилотен инвестиционен проект. Тези дребно мащабни инфраструктурни мерки ще са специфични и съответстващи на конкретните условия за конкретното населено място. Опитът от проектирането и реализацията на тези проекти ще бъде използван за отправяне на препоръки за усъвършенстване на законодателството и образованието в сферата на градското планиране и териториално развитие.

Норвежките партньори на всички етапи в реализацията на проекта ще допринасят с информация относно най-добрите практики и опит за най-съвременните технологии за малка инфраструктура в градовете. Партниращите общини, от своя страна, ще са отговорни за управлението и изпълнението на пилотните инвестиционни дейности. Ролята на НДЕФ ще e съсредоточена в управлението на целия проект. Фондът ще организира и предостави експертиза в процеса на преглед и оценка в партниращите общини, както и да предостави необходимата експертиза за идентифицирането и разработването на проектите на иновативните инвестиционни мерки.

Продължителността на проекта е 46 месеца с общ бюджет до 2,8 милиона евро.