Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Разширение обхвата на дейността на площадката за рециклиране на отпадъци от пластмаси”, находяща се в част от поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2, м. „През Искър”, с. Казичене, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „МАКС РЕСАЙКЛИНГ” ООД 12.08.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, като на нея ще се извършват процеси по сортиране и събиране по видове на отделните годни за повторна употреба авточасти” в с. Яна, „Стопански двор”, район „Кремиковци”, с възложител „ГАЛА АУТО” ЕООД 11.08.2022
Инвестиционно предложение на Столична община за: „Склад за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, маслени филтри, абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества” в район „Младост”, с възложител „ОМНИКАР – БГ” ЕООД 10.08.2022
Инвестиционно предложение: „Рекултивация на баластриера за добив на подземни богатства – Строителни материали – пясъци и чакъли – „Долни Богров – Сметището”, разположена в границите на поземлен имот с идентификатор 22304.7979.1015, м. „Дедова ливада”, с. Долни Богров, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „ЗЕРОН Т” ООД 29.07.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Владайска за изграждане на съоръжения 19.07.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с локална пречиствателна станция (ЛПСОВ)“ в поземлен имот с идентификатор 68134.905.2038, кв. „Витоша“, район „Лозенец“, Столична община 14.07.2022
Съобщение на Басейнова Дирекция за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода от Сондаж № Р-1хг на находище за минерална вода „Казичене-Равно поле”, участък „Казичене“ 14.07.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Бистрица Витоша за – Изграждане на съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект, и Изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите 06.07.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590905/27.02.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването 27.06.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 20 – 25 м” в поземлен имот с идентификатор 14831.6525.62, с. Герман, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ХОУМ ГАРДЕНС” ЕООД 08.06.2022