Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за „Площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” в поземлен имот с идентификатор 68134.4092.4916, кв. „Горубляне”, район „Младост”, Столична община, с Възложител ХИДРА МЕТАЛ АД 05.04.2018
Списък с крайното класиране на кандидатите по Пилотен проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на район „Нови Искър“ 02.04.2018
Инвестиционно предложение зa „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон“ 06.03.2018
Инвестиционно предложение за „Рециклиране на предварително третирани стъклени отпадъци чрез влагането им в производство на бетон" в съществуващ бетонов възел 02.03.2018
Съобщение от Басейнова дирекция „Дунавски район" за откриване на процедура за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на мостово съоръжение над река Владайска при км 12+400 по „Проект за разширение на метрото в София: III Метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. "Владимир Вазов" – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“ 01.03.2018
Инвестиционно предложение от Столична община за „Почистване на речното корито на река Искър в участъка от края на 500-метровия участък под стената на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при „Летище София” 28.02.2018
Открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал „Склад за препарати за растителна защита" 26.02.2018
Инвестиционно предложение от „М. К. 77” ЕООД за "Водовземане на минерална вода от КЕИ (каптиран естествен извор) „Тунела” от находище на минерална вода „София – Панчарево” 15.02.2018
Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя в с. Волуяк „за жилищно строителство и покрит басейн“ 13.02.2018
Инвестиционно предложение: Изготвяне, одобряване на ПУП-ПРЗ и промяна предназначение на земеделска земя на ПИ с идентификатор 11884.5599.53 по КККР на с. Войнеговци, м. "Марина падина", район “Нови Искър” – СО 13.02.2018