Заглавие Дата на публикуване
Столичната община съобщава за инвестиционното предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от опаковки и производствени неопасни отпадъци като хартия, картон, пластмаса, стъкло и други”, гр. София, р-н "Връбница" 23.07.2018
СО – инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в границите на „Северен парк“ 23.07.2018
Столична община съобщава за инвестиционното предложение: Изменение на “Складово стопанство за безакцизен газ пропан-бутан с обем до 400 куб. м”, с местоположение : УПИ І-739 (нов), с идентификатор 16448.7722.739, кв. 2, по плана на с. Горни Богров – разширението, м. „Хан Богров“, с. Горни Богров, СО – район „Кремиковци“ 23.07.2018
Столична община съобщава за инвестиционно предложение: „Административен производствен и търговски комплекс”, с възложител фирма „ТОП ХАУС“ ООД 18.07.2018
Инвестиционно предложение за: "Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец" 18.07.2018
Инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на един брой шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова дирекция" на фирма „АТ CM APT" ООД 18.07.2018
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на жп мост над река Владайска 17.07.2018
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на жп мост над река Перловска 17.07.2018
Инвестиционно предложение на „Българо-американска кредитна банка” АД за: „Преустройство и реконструкция на вътрешна едноетажна сграда, изграждане на нова външна стълба, реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ" 10.07.2018
Инвестиционно предложение за „Монтиране на четири броя съоръжения: топкова мелница, миксер, дискова мелница и циклон за събиране на смляната смес в биг-бег" 04.07.2018