Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на „Българо-американска кредитна банка” АД за: „Преустройство и реконструкция на вътрешна едноетажна сграда, изграждане на нова външна стълба, реставрация и консервация на фасадите и вътрешен текущ ремонт на основната сграда на БАКБ" 10.07.2018
Инвестиционно предложение за „Монтиране на четири броя съоръжения: топкова мелница, миксер, дискова мелница и циклон за събиране на смляната смес в биг-бег" 04.07.2018
Инвестиционно предложение за “Изместване на съществуващ водопровод Ф 150 мм – чугун и Ф 60 мм – стомана“ 03.07.2018
Инвестиционно предложение на „БГБ-ОЙЛ“ ЕООД за “Събиране, транспортиране и временно съхранение на растителни масла и мазнини от заведения за обществено хранене“ 03.07.2018
Инвестиционно предложение на „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Водовземане от баластриерно езеро „Челопечене“ 03.07.2018
Инвестиционно предложение на „РУА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за “Заустване на обработени води в река Лесновска на км 12+045.50“ от обект: „Инсталация за преработка на отпадък – желязосъдържаща суровина в ПИ с индентификатори 61134.8441.14 и 22304.7930.15, община Кремиковци, гр. София“ 03.07.2018
Инвестиционно предложение на „ПОЛИГРАФСНАБ“ ЕООД за „Модернизация на производствената дейност на Печатарски цех, чрез Изграждане на Съоръжение за третиране на производствени отпадъчни води от цеха“ 03.07.2018
Инвестиционно предложение от "Петтас България" АД за изграждане на Шоурум, складова част и офиси в гр. София, район „Връбница“ 03.07.2018
Инвестиционно предложение на Национална компания „Железопътна инфраструктура” за „Проектиране и изграждане на ETCS в жп участъка София – Септември” 03.07.2018
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп.) за „Програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г. на Столична община” 29.06.2018