Заглавие Дата на публикуване
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление с вх. № РР-02-290/24.08.2020 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11590517/ 19.05.2010 г., в което се обявява актуализирането и привеждането в съответствие с ПУРБ на подземното водно тяло (записано в разрешителното), така че подземното водно тяло следва да бъде „Порови води в Неоген - Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 23.07.2021
Инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води от ПВТ „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска котловина” (код BG1G00000NQ030) чрез изграждане на 2 бр. тръбни кладенеца с дълбочина 80 м за поливане на зелени площи в жилищен комплекс”, в поземлени имоти с идентификатор 68134.2045.483, район „Витоша”, Столична община, с възложител „ВИТОША КЪНСТРЪКШЪН КЪМПЪНИ” ЕООД 23.07.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци”, в поземлен имот с идентификатор 68134.1374.759, м. „Складова зона Илиянци-Връбница”, район „Надежда”, гр. София, Столична община, с възложител „МЕТАЛ ГРУП 2020” ЕООД 23.07.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителен газопровод от регулация на вилна зона „Косанин дол” до регулация на м. „Детски град” (землище на с. Панчарево) и разпределителен газопровод от с. Панчарево до регулацията на с. Герман, Столична община, с възложител „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД 23.07.2021
Инвестиционно предложение за: „Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – сондажен кладенец (чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ)” – съществуващо съоръжение – ТК4 – Парк "Борисова градина", р-н "Средец" 21.07.2021
Инвестиционно предложение: „Монтиране на допълнителна мобилна инсталация (автоклав) за обезвреждане на болнични отпадъци до ниво на безвредни отпадъци с производителност 300 тона годишно и добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка с местонахождение поземлен имот с идентификатор 00357.5362.776”, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД 21.07.2021
Инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение с дълбочина до 100,0 м.”, в УПИ III – 174, 163, кв. 16, м. „Жилищна група Южен парк”, гр. София, с възложител Посолството на САЩ в България 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Оборудване на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с мелница за отпадъци от пластмаса” в УПИ III, кв. 14, „БАН – IV км”, бул. „Цариградско шосе”, с възложител „УНИТРЕЙД 2011” ООД 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и пречиствателно съоръжение”, район „Витоша”, с възложители Румяна Деянова и Деян Деянов 19.07.2021
Инвестиционно предложение: „Разширение обхвата на дейността на съществуваща площадка за събиране и третиране на отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 87401.7501.107, ул. „Христо Ботев”, с. Яна, район „Кремиковци”, Столична община, с възложител „УНИТРЕЙД 2011” ООД 19.07.2021