Заглавие Дата на публикуване
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и малка детска градина през 2019 година 03.05.2019
Уточнение относно разпределението на кандидатстващите деца за прием в първи клас за учебната 2019/2020 година в първа група 17.04.2019
Представяне на оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца при прием на деца в първи клас 17.04.2019
Предоставяне на оригинални документи за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища 28.03.2019
Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас 28.03.2019
Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година 26.03.2019
Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г. 19.03.2019
Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 05.12.2018
Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейните 06.11.2018
Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини 06.11.2018