Заглавие Дата на публикуване
Информация по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места 16.03.2021
Бюджети на общинските образователни институции за 2021 година – по училища и детски градини и дейности 10.03.2021
Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община относно утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции 10.03.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 01-31.03.2021 г. 02.03.2021
Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование 03.02.2021
Решение № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година 17.11.2020
Заповед на министъра на образованието и науката относно отсъствията в периода от 13.11.2020 г. до 31.12.2020 г. на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на Столична община 13.11.2020
Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, свързано с отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на МЗ за усложнена епидемична обстановка 06.11.2020
Протокол № 2 от 20.10.2020 г. от заседание на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общинските училища 29.10.2020
МОН регламентира преминаването към обучение в електронна среда от разстояние 26.10.2020