Заглавие Дата на публикуване
Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2018 г. 20.07.2018
Протоколи от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 17.07.2018
Становище на дирекция „Образование“ и дирекция „Здравеопазване“ на СО по сигнал от НИККИОС 10.07.2018
График за работа на общинските детски градини през летния период 31.05.2018
Писмо от зам.-кмета на Столична община доц. д-р Т. Чобанов, във връзка с приема на деца с хронични заболявания чрез ИСОДЗ 23.05.2018
Писмо до директорите на столичните училища, относно приема на ученици в първи клас 23.05.2018
Заповед и Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 22.05.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с проверка на писмени работи от олимпиади и състезания 25.04.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища 25.04.2018
Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища 25.04.2018