Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 08.07.2024 г.

15.07.2024

Конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

08.07.2024

Протокол № 1 от 27.06.2024 г. от заседание на комисия за предоставяне на допълнителни средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

01.07.2024

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни, стопанисвани от директори на общински училища на територията на Столична община

28.05.2024

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общинските училища и детските градини през 2024 г. за горива и енергия

27.05.2024

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията на Столична община

27.05.2024

Провеждане на процедура за избор на Съвет на децата

01.04.2024

​​​​​​​Бюджети по утвърдените формули на общинските образователни институции по дейности за 2024 година

29.03.2024

Заповед № СОА24-РД09-2176/28.02.2024 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2024 година

29.02.2024

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието

26.01.2024