Заглавие Дата на публикуване
Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. относно недопускане на разпространението на COVID-19 в Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, функциониращи на територията на Столична община 15.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1795/14.05.2020 г. за възлагане на кметовете на райони за осъществяване на координация, комуникация и предоставяне на информация на Временния общински щаб, назначен със Заповед № СОА20-РД09-1480/13.03.2020 г. 15.05.2020
Заповед № СОА20-РД95-139/14.05.2020 г. на кмета на Столична община за възлагане на “Център за градска мобилност“ ЕАД да внедри оптимизирани разписания 14.05.2020
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. 13.05.2020
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1544/24.03.2020 г. за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 13.05.2020
От 14.05.2020 г. Бюрото за сватби при "Столичен дом за радостни обреди", ул. "Кракра" 2А, възстановява записването за обредни ритуали (на място, дата и час) 13.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Cтолична община 08.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1761/08.05.2020 г. за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД от 11.05.2020 във връзка с разпространението на COVID-19 08.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1760/08.05.2020 г. за промени в делничните разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на COVID-19 08.05.2020
Заповед № СОА20-РД09-1752/05.05.2020 г. на кмета на Столичната община, считано от 00:00 часа на 07.05.2020 год., “Център за градска мобилност” ЕАД да въведе в експлоатация нови експлоатационни параметри за трамвайни линии № 3, № 4, № 10, № 18 и № 20 и тролейбусни линии № 5, № 9 и № 11 05.05.2020