Заглавие Дата на публикуване
Район „Изгрев”- изготвен проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ II- Младежки дом, кв.74 07.07.2016
Район „Връбница” -издадена виза за инвестиционно проектиране за изграждане на полигон за учебни цели в поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2511 05.07.2016
Район „Красно село” - представяне на виза за проектиране на открити спортни обекти – квартал 35, местност „Хиподрума” 04.07.2016
Район „Студентски” - представяне на проекти за Изменение план за регулация (ИПР) на кв. 8, м. Дървеница 01.07.2016
Район „Изгрев” - проект за изменение на план за регулация и застрояване в УПИ ІI-за младежки дом, кв.74, местност „ИЗТОК-ИЗТОК” 30.06.2016
Район „Младост” - проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 351 и о.т. 372; откриване на нова улица за УПИ IV-483,487, 6119, 6129, 5908 – „За ЖС и хотел“, УПИ XI-5908, 6120 – „За ОО и ЖС“, и УПИ XIV-6120 24.06.2016
Район „Слатина” - Изменение на плана за рекулация и застрояване за УПИ VI-680,682 „за ЖС и ПГ”., кв.27б, м. „Христо Смирненски - Слатина” 13.06.2016
Район „Нови Искър” - проект за подробен устройствен план-изменение на план зa регулация и застрояване за: „ УПИ I „за озеленяване”, кв. 12 в с.Доброславци 13.06.2016
Район „Илинден” - Изменение на план за регулация и застрояване за разделяне на УПИ V 691, от кв. 35 и създаване на нови УПИ IV кв. 35б /нов/ и м. „Разсадника – Бежанци” по плана на гр. София 09.06.2016
Район „Кремиковци” - план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. кв. Ботунец 09.05.2016