Обратно Столична община – предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от МС15 до МС17 и Депо на Метрополитена“

Публикувано на 25.08.2017 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, an. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ
 

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица, трасе на метрополитен и метростанции MCIII-15 и MCIII-16 - публична общинска собственост (съгласно действащ регулационен план на кв. „Овча купел“, гр. София, и специализиран ПУП за изграждане на метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР, одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС и ИПР на обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“, одобрено с Решение № 556 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ - Централна градска част - ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от МС15 до МС17 и Депо на Метрополитена“ - публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, намиращи се на територията на район „Овча купел“ - Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4334.9521, (незастроен), с площ за отчуждаване 306 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.370 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и Заповед № КД-14- 22-35/21.01.2012 г. на Началника на СГКК - София, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 55, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-15, сума за обезщетение на собствениците - 57 359,70 лв., както следва:

- „Ей Си Ар“ ЕООД;
- Златко Борисов Бойчев;
- Стефка Григорова Стойнова;
- Снежана Григорова Христова.

Сумата на обезщетението не е разпределена, поради невъзможност да бъдат установени квотите на съсобственост и наличие на спор за собственост между съсобствениците.

2. Поземлен имот (ПИ) е проектен идентификатор 68134.4335.9562, (незастроен), с площ за отчуждаване 100 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4335.2003 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Овча купел“, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-15, сума за обезщетение на собствениците - 18 358,00 лв., както следва:

- „Ей Си Ар“ ЕООД;
- Златко Борисов Бойчев;
- Стефка Григорова Стойнова;
- Снежана Григорова Христова.

Сумата на обезщетението не е разпределена, поради невъзможност да бъдат установени квотите на съсобственост и наличие на спор за собственост между съсобствениците.

3. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4334.9533, (незастроен), с площ за отчуждаване 1/3 ид. част от 225 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.1511 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и Заповед № КД-14-22-175/07.04.2011 г. на Началника на СГКК - София, находящ се в гр. София, р- н „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 55, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-15, сума за обезщетение на собствениците - 14 058,75 лв., както следва:

- „Ей Си Ар“ ЕООД;
- Златко Борисов Бойчев;
- Стефка Григорова Стойнова;
- Снежана Григорова Христова.

Сумата на обезщетението не е разпределена, поради невъзможност да бъдат установени квотите на съсобственост и наличие на спор за собственост между съсобствениците за 1/3 ид. част от 225 кв. м.

4. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4335.9564, (незастроен), с площ за отчуждаване 37 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4335.9542 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК и Заповед № 18- 7684/28.09.2016 г. на Началника на СГКК - София, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-15, сума за обезщетение - 6 792,46 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- Веселин Манолов Динков и Бояна Стоянова Динкова - в режим на СИО - за 23 кв. м - 4 222,34 лв;
- Неустановен собственик - за 14 кв. м - 2 570,12 лв.

5. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4334.9513, (незастроен), с площ за отчуждаване 234 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.1137 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, бул. „Президент Линкьлн“ № 12, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-15, сума за обезщетение на собственика „Шефлер България“ ООД - 43 863,30 лв.

6. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4333.91, (застроен), с площ за отчуждаване 175 кв. м, заедно с находящите се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.4333.90.1 с площ 65 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.4333.91.1 с площ 23 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4333.141 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „761-ва“ № 4, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-16, сума за обезщетение за ПИ, сграда и подобрения на собственика Димитър Николов Муховски - 67 342,80 лв.

7. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4334.9526, (незастроен), с площ за отчуждаване 927 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.1080 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ул. „761-ва“, попадащ в улица, трасе на метрополитен и Метростанция III-16, сума за обезщетение - 202 540,23 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- „Технострой“ ЕАД-за 831 кв. м- 181 565,19 лв.;
- Неустановен собственик - за 96 кв. м - 20 975,04 лв.

8. Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4334.9523, (незастроен), с площ за отчуждаване 1 774 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4334.9281 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, ж.к. „Овча купел 1“, бул. „Президент Линкьлн“, попадащ в трасе на метрополитен, сума за обезщетение - 387 601,26 лв., разпределена на собствениците, както следва:

- „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ - в ликвидация - за 1 557 кв. м - 340 188,93 лв.;
- Неустановен собственик за 217 кв. м - 47 412,33 лв.

В срока на обявлението собствениците на посочените имоти следва да представят документи за собственост и банкови сметки в Дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА