Назад

Столична община – отчуждаване на имот във връзка с реализацията на обект, попадащ в улица, трасе на метрополитен и метростанция III – 18 в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от км 11+966,34 /МС 14-III/ до км 15+744,00 /МС 18-III/“ съгласно влязъл в сила ПУП на кв. „Горна баня“.

Публикувано на 14.06.2017 г.
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улица, трасе на метрополитен и метростанция III – 18 в обхвата на обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от км 11+966,34 /МС 14-III/ до км 15+744,00 /МС 18-III/“ съгласно влязъл в сила ПУП на кв. „Горна баня“, одобрен със Заповеди № РД-50-307/20.04.1995 г. и № РД-09-50-576/05.06.2007 г. на Главния архитект на София и специализиран ПУП за метрополитен с метростанции за обект „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР, одобрени с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД-40-54/03.05.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с идентификатор 68134.4332.389 (незастроен), с площ 397 кв.м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, р-н „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Бойчо Бойчев“ № 69. Липсват данни за собственика на 7 кв.м от отчуждавания имот.
 

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел’* за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
                                 /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/