Назад

Столична община – отчуждаване на имоти във връзка с реализацията на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. "Модерно предградие" и вътрешноквартална ВиК мрежа, район "Връбница“, гр. София"

Публикувано на 02.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ,

че са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Инженерна инфраструктура на кв. "Модерно предградие" и вътрешноквартална ВиК мрежа, район "Връбница“, гр. София, съгласно действащ план за регулация на м. „Модерно предградие“, одобрен със Заповеди № РД-09-50-337/23.06.1997 г. и № РД-09-50-414/23.07.1998 г. на Главния архитект на гр. София, Решения № 40 по Протокол № 20/30.03.2001 г. и № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. на СОС, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-7/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2656 (нeзастроен), с площ 54 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.562 по КККР. Липсват данни за собственика на 7 кв. м от отчуждавания имот.

2. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-8/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2659 (незастроен), с площ 93 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.583 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

3. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-12/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2685 (незастроен), с площ 3 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.537 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

4. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-15/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3599 (незастроен), с площ 5 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.909 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

5. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-21/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2646 (незастроен), с площ 25 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.2464 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

6. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-23/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3591 (незастроен), с площ 46 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2824.329 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

7. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-25/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2643 (застроен), с площ 94 кв. м и построената в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2643.1, с площ от 15 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.372 по КККР. Липсват данни за собственика на 19 кв. м от отчуждавания имот.

8. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-30/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2664 (застроен), с площ 80 кв. м и построените в имота сгради с проектни идентификатори 68134.2822.2663.6, с площ от 20 кв. м, и идентификатор 68134.2822.2663.5, с площ от 16 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.594 по КККР. Липсват данни за собственика на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2664.

9. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-34/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2691 (застроен), с площ 65 кв. м и построената в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2690.3, с площ от 17 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.560 по КККР. Липсват данни за собственика на 46 кв. м от отчуждавания имот.

10. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-35/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2639 (застроен), с площ 70 кв. м и построената в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2638.2, с площ от 15 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.370 по КККР. Липсват данни за собственика на 13 кв. м от отчуждавания имот.

11. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-38/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2687 (незастроен), с площ 4 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.538 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

12. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-39/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2681 (незастроен), с площ 34 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.449 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

13. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-40/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2679 (незастроен), с площ 6 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.448 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

14. Заповед СОА17-РД40-41/28.02.2017 г., поправена със Заповед № СОА17-РД40-51/24.03.2017 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2635 (застроен), с площ 16 кв. м и построената в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2634.3, с площ от 17 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.336 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

15. Заповед за отчуждаване № СОА17-РД40-42/28.02.2017 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2633 (застроен), с площ 16 кв. м и построената в имота сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2632.3, с площ от 28 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.335 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

                                                                       КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                                                                         /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/