ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

 

І. Одобрени проекти, сесия 2022 г., съгласно Решение № 437 от 23.06.2022 г. на Столичен общински съвет

1. Проекти на образователни институции

2. Проекти на районни администрации и малки населени места

3. Проекти на СК и НПО

 

ІІ. Предоставяне на Актуализиран финансов план с одобрената сума, съобразен с изискванията за допустими разходи на Програмата.

Актуализиран финансов план

 

Важно: Образователните институции, районните администрации и малките населени места предоставят Актуализиран финансов план в деловодството на Столична община, към вх. № на подадения проект в срок до 22 юли 2022 г.
 

Информация/График мониторинг на одобрените  проекти:СК и НПО – изготвят Актуализиран финансов план в три еднообразни екземпляра. В периода 06.07. – 08.07.2022 г. – подписване на договорните отношения със Столична община (Моля, носете печата на организацията, която представлявате).

ІІІ.  График за мониторинг

Таблица/График мониторинг – подава се по електронна поща programasofia@abv.bg – до 15 юли 2022 г.

 

ІV. СК и НПО, които не са класирани за финансиране поради получен нисък брой точки от оценка на ефективност и изчерпан бюджет на Програмата.

1. СК и НПО .


 

 

2021 ГОДИНА

 

І. Одобрени проекти, Сесия 2021 г., съгласно Решение № 239/22.04.2021 г. на СОС:

 

ІІ. Предоставяне на актуализиран Финансов план с одобрената сума съгласно Решение на СОС, до 14 май 2021 г., съобразен с изискванията за допустимите разходи на Програмата преки и непреки разходи 

- подаден в деловодството на Столична община, към вх. № на подадения проект.

Финансов план, съгласно одобрена сума, на основание Решение на СОС

 

ІІІ. График за мониторинг – информацията се подава по електронна поща: programasofia@abv.bg 

•  График за мониторинг

1. Подаден график за мониторинг от образователни институции, районни администрации, малки населени места, СК и НПО

Образователни институции

Районни администрации и малки населени места

Спортни клубове и организации
 

ІV. Образователни институции, СК и НПО, които не са одобрени за финансиране с по-нисък брой точки и поради изчерпване на финансовия ресурс:


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ – Сесия 2020 г. – съгласно Решение на СОС от Заседание № 15/11.06.2020 г.

1. Одобрени проекти на образователни институции

2. Одобрени проекти на районни администрации и малки населени места

3. Одобрени проекти на спортни клубове и организации

4. Одобрени проекти на младежки организации