Обявление
до заинтересованите неправителствени организации за защита на животните


Столичната община обявява на всички заинтересовани организации, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устав е предвидена дейност за защита на животните, че могат да кандидатстват за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху имот, частна общинска собственост – ветеринарна клиника в район „Банкя“, намираща се на административен адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 37, с цел – изпълнение на хуманни мерки за овладяване на популациите на безстопанствените животни (кучета и котки) на територията на общината.

В срок до 30.06.2022 г. всички кандидати трябва да представят в Столична община писмена презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване и управление на общинската ветеринарна клиника, която да съответства на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

Безвъзмездното стопанисване на обекта ще се осъществява на базата на сключен договор със Столична община, като приемателят ще трябва да осигури за своя сметка:

  • подбор и управление на екип от служители за ветеринарната клиника;
  • залавяне, транспортиране, ветеринарномедицинска обработка и връщане по места на безстопанствени кучета и котки;
  •  ветеринарномедицински консумативи и медикаменти за извършваните манипулации.

 

Безплатна регистрация и кастрация на кучета. Безплатно осиновяване на кучета от общински приюти

 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ


Покана до гражданите за полагане на грижи за безстопанствените кучета, обитаващи населените места на Столична община

 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните лицата, които желаят да се грижат за безстопанствените кучета, могат да извършват доброволчески труд в съществуващите приюти или да полагат доброволни грижи за животните, които живеят извън приютите.

В тази връзка, Столичната община отправя покана до всички желаещи граждани и организации да се включат в грижите, които се полагат за безстопанствените кучета, живеещи по улиците, парковете, градините и междублоковите пространства на населените места в общината.

Безстопанствените кучета се нуждаят от социализиране, грижа за здравето и хуманно отношение.

За тази цел желаещите да полагат грижи е необходимо да декларират, че ще:

1. обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс съответното/съответните куче/кучета, за което/които са поели грижата и надзора;

2. заверяват ежегодно паспорта/паспортите на кучето/кучетата в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

3. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучето/кучетата към хора или животни.

Декларациите за горните обстоятелства се попълват и подават по образец, в офиса на Общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“, на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 3.

Образец на декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните – тук


Доклад на Фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" за проведено преброяване на безстопанствени кучета на територията на Столична община

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г.

Приюти и кастрационни центрове за безстопанствени кучета на територията на Столична община
 

ЖИВОТНИ  КОМПАНЬОНИ (ДОМАШНИ КУЧЕТА И КОТКИ)


Заповеди за определяне на места за разхождане на кучета в отделните райони на столицата

 Район "Красно село"  Район "Люлин"  Район "Подуяне"  Район "Младост"
 Район "Искър"  Район "Сердика"  Район "Възраждане"  Район "Овча купел"
 Район "Кремиковци"  Район "Връбница"  Район "Красна поляна"  Район "Надежда"
 Район "Слатина"  Район "Нови Искър"  Район "Лозенец"  Район "Оборище"
 Район "Изгрев"  Район "Панчарево"  Район "Студентски"  Район "Илинден"
 Район "Средец"  Район "Триадица"  Район "Банкя"  Район "Витоша"

 

Срокове за регистрация и такси за притежание на кучета

РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА


Публичен регистър по чл. 133, ал. 2, т. 10 от Закона за ветиринарномедицинската дейност, актуален към 09.03.2023 г.
 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ


Заповед на кмета на Столична община за предприемане на действия във връзка с ограничаване и ликвидиране на заболяването "заразен нодуларен дерматит" по едрите преживни животни

Заповед на кмета на Столична община за назначаване на постоянно действаща Общинска епизоотична комисия
 

ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

 

ОП "ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯЯ"