КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

От  декември 2017 г. София е водещ партньор в Проект AIRTHINGS, насочен към опазване чистотата на атмосферния въздух, в контекста на глобалните климатични и екологични промени. Проектът предвижда използване на съвременните технологии и тенденции за мониторинг на атмосферния въздух. За целта ще бъде разработена интелигентна интернет платформа, която ще визуализира и съхранява данни за въздуха.

Основната цел на проекта е да изгради локални мрежи от сензори за наблюдение и измерване на качеството на атмосферния въздух. Партньори в него са общини, университети и НПО организации, представляващи градовете София, Солун, Никозия, Тирана и Охрид. Общият брой на измервателните уреди, които ще бъдат разположени в различните градове, участници по проекта, е 100, като доставката, инсталацията и пускането им в експлоатация във всеки град ще се извършва от съответната община или участваща институция.

Проектът ще използва иновативни технологии като Интернет на нещата (Internet of Things) – интелигентни сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух. По този начин ще се създаде мрежа от свързани градове за съвместно наблюдение на качеството на атмосферния въздух, към която впоследствие ще могат да бъдат включвани и допълнителни сензори.

В допълнение към сензорите, в рамките на проекта, предстои да бъде разработена и поддържана Open Data System, която да визуализира и съхранява всички данни, събирани от сензорите за измерване на качеството на атмосферния въздух, инсталирани във всички участващи градове. Данните ще позволяват публикуването им и в машинно четивен формат, за да се ползват от външни разработчици за създаване на различни видове приложения, целящи насърчаване на устойчив начин на живот. Очаква се тези интелигентни приложения да ангажират гражданите като предоставят нови, иновативни начини за принос към устойчив растеж и опазване на околната среда с акцент върху намаляването на замърсяването на въздуха и изменението на климата.

В София системата ще се състои от 22 станции за измерване на качеството на атмосферния въздух и ще измерва в реално време, посредством сензори, най-разпространените замърсители на въздуха (PM, CO, NO2, SO2), температура, влажност и налягане. Всяка станция ще изпраща информация за показателите към система, която ще бъде изградена на принципа на отворените данни (Open Data System). Същата ще използва предимствата на облачните технологии, съчетани с аналитични функционалности и усъвършенствани възможности за машинно самообучение (Machine Learning), позволяващи на партньорите да предприемат навременни действия за подобряване качеството на атмосферния въздух. Интерфейсът на системата ще предостави на широката общественост визуализация и машинно четивни данни, достъпни през уеб и приложения с нотификации за смартфони и таблети.

В допълнение към системата на сензорите за измерване и платформата за отворени данни, в рамките на проекта, в София предстои и допълнителна пилотна инициатива – поставяне на филтри на комини, за намаляване на фините прахови частици на СО.

Наред с това предстои да бъде разработен и анализ за разполагането на сензорите, както и да бъде направено проучване за добри световни и европейски практики, от които да се почерпи опит за повишаване качеството на атмосферния въздух.

Европейският проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS) е финансиран по  Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020) на Европейския съюз и е с продължителност 24 месеца, считано от 01.12.2017 г.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

За първи път проектът беше представен пред медии и заинтересовани страни на 5 февруари 2018 г. по време на „21-вия европейски форум за екоиновации“, организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Проектът AIRTHINGS беше включен в презентацията на зам.-кмета по околна среда Йоана Христова, която освен че представи същността и целите му, постави специален акцент върху възможността, която той ще предостави за използване на новите технологии (IoT) за намаляване на нивата на фини прахови частици и подобряване на качеството на атмосферния въздух в София.

 

Представяне на проекта беше направено и на 20 март 2018 г., по време на регионална конференция, проведена в София, част от официалната Програма на Българското председателство на Съвета на ЕС – „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“. Профилът на събитието предостави възможност да се акцентира върху възможността, която участието в проекта AIRTHINGS ще даде на СО за закупуване на определен брой филтри за комини за намаляване на емисиите с фини прахови частици във въздуха.
 

 

В рамките на проекта е разработено проучване за най-добри практики: „Ръководството с най-добри практики от други европейски градове“. Целта му е да подпомогне Столична община при успешното реализирането на проекта и заложените в него задачи. В рамките на проучването е извършен следният анализ:

•   Анализ и оценка на международния опит от проекти, свързани с инсталация на интелигентни анализатори за измерване на качеството на атмосферния въздух и системи за прогнозни анализи
•   Анализ на възможните технически решения за намаляване на замърсяването от битовото горене от домакинствата чрез инсталиране на коминни филтри 
•   Анализ на най-добри практики по отношение на предоставянето на отворени данни, свързани със замърсяването на въздуха (достъпни чрез уеб или смарт приложения)
•   Анализ на най-добрите практики по отношение на комуникацията на проблемите и мерките, свързани с КАВ.
 

По проект AIRTHINGS е извършен също и Анализ на подходящите локации за реализиране на система от сензори за измерване на  атмосферния въздух на територията на Столична община. Основната цел е чрез него да се направи обосновано предложение за локализация на  мониторингови устройства (сензори) за събиране на информация за състоянието на атмосферния въздух на територията на Столична община. Анализът се извършва на основата на съвременни геостатистически и пространствено аналитични операции, направени в цифрова ГИС среда. Целта е да бъде създадена научнообоснована основа за коректен, от пространствено-функционална гледна точка, модел за локализиране и разгръщане на представителна сензорна мрежа за осъществяване на мониторинг на качеството на атмосферния въздух над урбанизираната територия на общината.

В рамките на тази дейност е извършено следното:

•   Събрана е изходна информация и предварителен анализ на локализационните изисквания на мрежата от сензори.
•   Извършен е геостатистически анализ, конструиране и калибриране на пространствен модел за локализация на мрежата от сензори.
•   Извършено е обобщение на резултатите и е направено научнообосновано предложение за локализация на мрежата от сензори за наблюдение.
•   Предложен е най-оптимален вариант за разположение на сензорите за наблюдение, който предполага постигането на по-голяма степен на равномерност на покритието на целевата територия, като същевременно се отчитат особеностите при съчетанието на локализационните фактори и разпределението на населението.
 

СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И БЮР МАКЕДОНИЯ

На 13 юли 2018 г. в София беше проведена еднодневна работна среща между екипите на Столична община (PP1) и Инспектората по околна среда на Бивша югославска република Македония (PP6). Двете страни обсъдиха различните административни процедури в двете държави и обсъдиха опит и добри практики. В рамките на посещението беше проведена и работна среща по напредъка на проекта и със зам.-кмета по околна среда в СО Йоана Христова.

 

NEWSLETTER 1 – ОБЗОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА

Обзорна информация за напредъка на проекта и текущото му изпълнение сред всички партньори през първите 6 месеца (01.2018-07.2018) можете да намерите тук:
http://www.interreg-balkanmed.eu/gallery/Files/Projects_News/AIRTHINGS/AIRTHINGS_NEWSLETTER1.pdf

 

AIRTHINGS В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Актуална информация за проекта, можете да следите в официалната страница на проекта във Facebook тук:  
https://www.facebook.com/Airthings-Project-139929546844114/