Заводът за отпадъци с производство на RDF гориво има Сертификат за изпълнение

   

Една година от експлоатация на завода за преработване на битовите отпадъци на София са направени тестове, с цел проверка на постигнатите резултати, така както са заложени в договора. Строителният надзор е издал Сертификат за изпълнение, с което показателите по договора са изпълнени и завода може да продължи експлоатация.
Гаранционният срок за изпълнение е общо 5 години.
  
Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в присъствието на представителя на Строителния надзор, Инженера, който се изпълнява от българо-немски консорциум, с ръководител проект Матиас Шонфелд, Димитрис Граматас, проект мениджър и представител на изпълнителя Обединение Актор АД, Хелектор АД, и.д. директор на предприятието за преработване на отпадъците Николай Желев.

По договор показателите са изпълнени. От позицията на Инженера приключи успешно изпълнението и може да продължи експлоатацията на завода, каза Шонфелд.
В рамките на една година заводът се натоварваше постепенно до достигане на пълен капацитет. От 1 април 2016г. 100% от отпадъците постъпват за обработка.
  
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF - гориво на площадка "Садината" е втора фаза на проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.". Общият бюджет на проекта е над 345 млн. лева, от които 84% са безвъзмездна помощ. Това е най-големия проект по оперативната програма.

С работата на завода се намалява количествата на депонирани отпадъци и това обосновава подхода на изпълнение, каза Петър Трайков при презентация на постигнатите резултати от работата на завода.
Интегрирания подход, който е приложен в работата на инсталациите, е донесъл приход на общината над 1 млн. лева за една година.

Кметът Фандъкова посочи и конкретни предизвикателства пред работата на завода, които трябва да бъдат решение от новото ръководство. Това са забавени процедури по ЗОП от предходния ръководител на общинското предприятие, което затруднява навременното обслужване на машините. Необходима е и промяна на правилата за продажба на рециклируеми материали. Предизвикателство е и набирането на квалифициран персонал за работа в завода.

През изминалата една година от работа на Завода отчетените приходи от продажби на рециклируеми материали са над 455 000 лв. През първата си експлоатационна година Заводът е преработил 221 693,40 тона отпадъци, като произведеното модифицирано гориво (RDF) е 105 253 тона, извлечените рециклируеми материали над 9 000 тона, а количеството депониран отпадък - 33040 тона (14,90%), което е под придвиденото.
От инсталациите за био и зелени отпадъци на "Хан Богров", от която се произвежда компост и ел енергия, приходите от продажба на ел енергия до 31 октомври 2016г. са 562 000 лева.

21.12.2016