Завърши реновирането на сградата на дом „Драгалевци“

Проект: BG16RFOP001-5.001-0048-C01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Завърши реновирането на сградата на дом „Драгалевци“

На 12.08.2020 г. (сряда) от 13:00 ч. в район „Витоша“, кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1 се проведе закриваща пресконференция, по проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Бенефициентът по проекта е Столична община. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 732 146,40 лв.

В изпълнение на проекта се създадоха подходящи материални условия за предоставяне на 2 нови социални услуги в общността за деца чрез осигуряване на модерна и ефективна социална инфраструктура.

Новите социални услуги, които ще се предлагат в общността, целят да осигурят комплекс от социални и рехабилитационни дейности и грижи за деца, деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Двете нови социални услуги, които ще функционират в реновираната сграда, са  „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, „Център за обществена подкрепа  с Център за спешен прием, с до 4 места за настаняване.“

Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в квартал "Драгалевци" е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 лица за консултативни услуги. Потребителите на услугата ще бъдат деца с различни по вид и степен двигателни, зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания, както и техните семейства. Дневният център разполага с модернизирани и подходящи условия, със специализирано оборудване и обзавеждане, отговарящо на индивидуалните потребности за обгрижването на децата.

Услугата "Център за обществена подкрепа с Център за спешен прием, с до 4 места за настаняване" предоставя възможност за ползване на комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето, както и реинтеграцията им, обучение в умения за самостоятелен живот. Център за обществена подкрепа в квартал Драгалевци ще бъде с капацитет 100 и ще има възможност за спешно настаняване – 4 места. Основната цел на услугата ще бъде да  осигури подкрепа на децата в риск и техните семейства чрез превенция, обучения, консултиране и информиране.

Резултатите от реализацията на проект BG16RFOP001-5.001-0048-С01 „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“ са:

- Извършен основен ремонт/реконструкция, осигурена нова материално-техническата база и внедрени мерки за енергийна ефективност в сграда от социалната инфраструктура на Столична община с адрес: район „Витоша“,  кв. „Драгалевци“, ул. „305-та“ № 1;

- Закупено, подходящо за функционирането на социалните услуги, обзавеждане и оборудване.

 

 

 

13.08.2020