Завърши ремонтът на Западен парк


Успешно приключиха строително-ремонтните дейности по модернизация на значими части от Западен парк. Те бяха изпълнени в рамките на проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“. Посетителите на парка вече могат да се насладят на:

  • Реконструирана и възстановена паркова площ;
  • Изградени и рехабилитирани паркови алеи;
  • Повишена сигурност за гражданите, осигурена чрез енергоефективно осветление и видеонаблюдение;
  • Осигурена достъпна паркова среда за хора с увреждания;
  • Монтирани елементи на парковото обзавеждане и интерактивни инсталации – пейки, перголи, кошчета за отпадъци, информационни табели, тенис маси, игра на сенки, криви огледала, раирано огледало, огледало тип „преодолей гравитацията”, оптична илюзия и др.

На територията на парка са обособени няколко зони със специфична визия – Алпинеум с езеро, сух фонтан, модернизиран главeн вход откъм бул. Сливница, розариум, цветна изложба, зелено училище, детска площадка, пикник кът, площадка за разходка на кучета и обучение на кучета.

Изградена е достъпна и безопасна среда, която дава възможност на хора в неравностойно положение да се наслаждават на възможностите, които парка предоставя.

С изпълнените дейности проектът води до повишаване и подобряване на зелената система в парка. Прочистени са старата издънкова растителност и с ниска фитосанитарна оценка. Засадена е нова декоративна растителност, като са оформени и декорирани и подходите към парка.


 


Проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014  –  2020 – АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03

15.02.2021