Завърши надграждането и ремонта на дигата на река Лесновска

Завърши изпълнението на проекта за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров. Проведена е и Държавна приемателна комисия за приемане на изпълнението на проекта.

Участъкът, който е изпълнен, е с дължина 1897 метра. Основните видове работи, които са изпълнени, са земно-насипни. Извършено е надграждане спрямо съществуващата корона на дигата средно 0.80 м, като в различните профили варира от 0,70 м-мин до 1,50 м. Профилът на ремонтираната дига е трапецовиден с ширина на короната – 4 м. За предпазване на дигата от ерозионни процеси е извършено затревяване на сухия откос.

Изграждането на дигата има за цел превенция от образуване на разливи при обилни валежи. Столичната община изпълнява и ежегодна програма за почистване на речните корита, която също има за цел превенция от наводнения.

13.10.2020