Столична община обявява издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализиране на обекти: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие", р-н "Връбница“ и „Изграждане на Канализационен колектор клон II по ул. "Д-р Борис Вълчев“ от ул. "Емилиян Станев” до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк“ – IV част", р-н "Триадица"
 
 

София – 1000, ул. ‘‘Московска” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И E

 

Па основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, както следва:

  1. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-63/13.08.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2822.2742 (застроен), с площ 12 кв. м и сграда с проектен идентификатор 68134.2822.2743.3, с площ 28 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.716 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализацията на обект: "Инженерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК мрежа на кв. „Модерно предградие", район "Връбница“ – I етап – ул. "Антон Кецкаров“. Собственици на имота са Людмил Найденов и Теофил Найденов.

  2. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-87/30.09.2020 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2594 (незастроен), с площ 125 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.932 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на Канализационен колектор клон II по ул. "Д-р Борис Вълчев“ от ул. "Емилиян Станев” до бул. „Черни връх“, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк“ – IV част“. Собственик на имота е Любчо Драганов.

    Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да сe публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кметовете на райони „Връбница" и "Триадица" за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

     

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:……………………………………
                                                                  (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

15.12.2020