Заповеди на кмета на Столична община относно предприемане на мерки в специализираните институции за предоставяне на социални услуги

Кметът на Столичната община издаде следните заповеди:

  • Заповед № СОА20-РД09-1529/20.03.2020 г. до директорите на специализираните институции за предоставяне на социални услуги по смисъла на чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1530/20.03.2020 г. до директорите на специализираните услуги от резидентен тип, които се предоставят в общността – Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
  • Заповед № СОА20-РД09-1531/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги от резидентен тип, които се предоставят в общността – Центрове за временно настаняване, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1532/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги – Преходни жилища, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1533/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги – Защитени и Наблюдавани жилища, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1535/20.03.2020 г. до директорите на социални услуги – Дневни центрове за деца и/или младежи и Дневни центрове за пълнолетни лица, функциониращи на територията на Столична община;
  • Заповед № СОА20-РД09-1536/20.03.2020 г. до директорите на Центровете за работа с деца на улицата, функциониращи на територията на Столична община.

С тях се разпорежда да се предприемат необходимите действия и да се създаде необходимата организация за недопускане разпространението на коронавирус 2019-nCov (COVID-19) като се въведат определени противоепидемични мерки.

20.03.2020