Заповед № РКР20-РД09-70/10.03.2020 г. на кмета на район "Кремиковци" за забрана за провеждане на пазар на открито в село Долни Богров

В изпълнение на Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на госпожа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, и с цел недопускане и ограничаване разпространението на новия коронавирус (COVID-2019) на територията на Столична община,
 

ЗАБРАНЯВАМ
 

до второ нареждане провеждането на пазар на открито в село Долни Богров.

Копия от заповедта да се връчат за сведение и изпълнение на кмета на село Долни Богров и на главен специалист „Търговска дейност“ в район „Кремиковци“.

Преписи от заповедта да се изпратят до Пето районно управление на МВР – София, Пазари „Север“ ЕАД и секретаря на Столична община.

Заповедта влиза в сила незабавно след нейното подписване и е в сила до издаване на нарочна заповед за нейната отмяна, а контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

 

Кмет на район "Кремиковци":
                                  /Лилия Донкова/


Заповед № РКР20-РД09-70/10.03.2020 г.

11.03.2020