Заповед за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт

Кметът на Столична община издаде Заповед № СОА20-РД09-1615/07.04.2020 г., с която се нарежда считано от 00:00 часа на 08.04.2020 г. „Център за градска мобилност“ ЕАД да:

1. Въведе в експлоатация разписания с оптимизирани експлоатационни параметри за работа в делнични (работни) дни на превозните средства от основните линии на наземния обществен транспорт, отразени в Приложение „Експлоатационни параметри на оптимизирани делнични разписания за движението на превозните средства от основните линии на наземния обществен транспорт“, неразделна част от настоящата заповед.

2. Да преустанови експлоатацията на трамвайна линия № 1 и автобусни линии №№ 58, 294 и 306.

07.04.2020