Заповед № СОА22-РД09-1254/22.07.2022 г. на кмета на Столична община за осъществяване на контрол на въведените противоепидемични мерки в транспортните средства за обществен превоз на територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предвид Заповед № РД-01-226/1/22.07.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) кметът на Столична община е издал Заповед № СОА22-РД09-1254/22.07.2022 г. за осъществяване на контрол на въведените противоепидемични мерки в масовия градски транспорт.

В заповедта е наредено считано от 25.07.2022 г. изпълнителният директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция"/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация, за определяне на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със задължителното поставяне на защитна маска за лице (с изключение на деца под 6 годишна възраст), когато се намират в транспортните средства за обществен превоз на територията на Столична община.

25.07.2022