Столична община съобщава за Заповед № СОА21-РД40-112/29.07.2021 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА20-РД40-76/12.09.2020 г. на кмета на СО за отчуждаване на ПИ с пр. идентификатор 68134.632.157 във връзка с обект – публична общинска собственост: „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от бул. "Владимир Вазов" до „Северна скоростна тангента", район "Подуяне"

 

На основание на чл. 62, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № СОА21-РД40-112/29.07.2021 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА20-РД40-76/12.09.2020 г. на кмета на СО (издадена на основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС) за отчуждаване на ПИ с пр. идентификатор 68134.632.157 (незастроен), с площ за отчуждаване 43 кв. м, отреден за улица – публична общинска собственост, в обхвата на която ще се реализира обект: „Изграждане на Източна тангента – I етап в участъка от бул. "Владимир Вазов" до „Северна скоростна тангента".

Заповед № СОА21-РД40-112/29.07.2021 г. на кмета на Столична община

12.08.2021